Cookie beleid Sportief Rotselaar

De website van Sportief Rotselaar is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vraag en antwoord

De omvorming van onze clubstructuren naar een dubbele structuur coöperatieve vennootschap - vzw roept ongetwijfeld heel wat vragen op.  We bundelen hieronder de meest gestelde vragen en geven ook antwoord op een aantal 'fake news'-berichten die ondertussen circuleren.

 

Wat is een coöperatieve vennootschap (CV)?

Een coöperatieve vennootschap is een vennootschapsvorm naar Belgisch Recht. De coöperatieve vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent.   De hoedanigheid van aandeelhouder kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen, binnen de door de statuten bepaalde grenzen, ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden of uit de vennootschap worden uitgesloten.


Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten:

-Samen ondernemen. De coöperatie vertrekt vanuit een gemeenschappelijke behoefte en het verlangen van mensen om via samen ondernemen te komen tot de invulling ervan.

-Eigenaarschap. De coöperatie kent geen puur winstbejag bij haar leden, die samen eigenaar zijn van hun coöperatie. Met andere woorden, een coöperatie streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar doelmaximalisatie.

-Autonomie en zeggenschap. De coöperatie is autonoom en het beheer van de coöperatie gebeurt op een democratische manier.

Waarom wordt de club hervormd naar een coöperatieve vennootschap?

In 2019-2020 waren er bij Sportief Rotselaar en RW2 samen ongeveer 550 spelende leden actief,  ongeveer een vervijfvoudiging ten opzichte van 10 jaar geleden.  Met deze hervorming naar een coöperatieve vennootschap willen we onze relatief grote club omvormen tot een club van en voor de leden.  Een club die met met solide financiële basis op een economisch rendabele manier verder wil investeren in de verdere uitbouw van de club waarbij een kwalitatieve jeugdopleiding en doorstroming naar de eerste elftallen van eigen opgeleide spelers centraal staat.


Zijn er nog voetbalclubs die op deze manier georganiseerd zijn?

In Vlaanderen zijn er een aantal voetbalclubs op één of andere manier verbonden met een coöperatieve vennootschap.  De meeste dienen om investeerders een plaats te geven in de clubwerking of om supporters te laten participeren in het beleid van de club (Lyra-Lierse).   In België zijn er een aantal hockeyclubs waarbij, net zoals in onze nieuwe structuur, alle spelende leden één, of soms meerdere aandelen in de club moeten hebben om lid te kunnen zijn.   In het buitenland zijn er vooral in Spanje (socio's) en Duitsland voetbalclubs te vinden die gestoeld zijn op het coöperatieve gedachtengoed.  


Wat is de structuur van de club na deze hervorming?

Sportief Rotselaar zal na de hervorming bestaan uit een dubbele juridische structuur.  De huidige vzw blijft behouden en de leden van de vzw beschikken over aandelen klasse A in de coöperatieve vennootschap, de spelende leden beschikken over aandelen klasse B.  

Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit bestuurders verkozen door de A- en B-aandeelhouders afzonderlijk.  Zo zijn beide groepen aandeelhouders vertegen-woordigd in het bestuur van de coöperatieve vennootschap.

 De vzw regelt alle sportieve activiteiten, de coöperatieve vennootschap alle commerciële activiteiten en financiële verrichtingen. In ruil voor de samenwerking, ontvangt de vzw een bijdrage van de coöperatieve vennootschap. De coöperatie moet met andere woorden de fundamenten en het platform zijn van de voetbalclub Sportief Rotselaar.


Wat betekent dat voor mij?

Concreet betekent het dat je bij de inschrijving voor het nieuwe seizoen éénmalig, en dus enkel voor het seizoen 2020-2021, een aandeel klasse B aankoopt (één aandeel per spelend lid).  De nominale waarde van het aandeel is bepaald op 150 euro.  Verlaat je de club opnieuw na een tijdje dan kan je dat aandeel op eenvoudige wijze opnieuw inruilen voor de inleg van 150 euro.  Zo lang je aandeelhouder bent, heb je stemrecht op de Algemene Vergadering, kan je mee bestuurders verkiezen die namens de B-aandeelhouders zetelen in het Bestuursorgaan en ben je mede-eigenaar van de club.   Elk nieuw lid ouder dan 6 koopt bij de inschrijving ook minstens 1 aandeel klasse B.


Eigenlijk vragen ze nu (eenmalig) 400 euro lidgeld ...

Een vaak gehoorde opmerking is dat we eigenlijk het lidgeld eenmalig verhogen tot 400 euro.  Dat is niet het geval want als je de club verlaat krijg je de waarde van je aandelen opnieuw terugbetaald.   We vragen dus wel degelijk 150 euro voor een aandeel en 250 euro lidgeld (of minder afhankelijk van je persoonlijke situatie rekeninghoudend met kortingen, categorie waar je in speelt, enz ...


Waarom vragen ze niet gewoon elk jaar wat meer lidgeld in plaats van zo'n coöperatieve vennootschap op te richten?

Een van de hoofddoelstellingen binnen onze club is om voetbal in de eerste plaats toegankelijk te houden voor iedereen die wil voetballen.  Een recurrente verhoging van lidgelden werkt drempelverhogend en zou er voor zorgen dat kinderen in een financieel kwetsbare situatie niet meer zouden komen voetballen.  We houden met 250 euro en grote kortingen voor gezinnen met meerdere spelende leden bewust het lidgeld een stuk beneden het Vlaams gemiddelde (in 2019-2020 is het Vlaams gemiddelde 303 euro).  We gaan als club onze grote maatschappelijke rol niet uit de weg en willen blijven inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdvoetbalopleiding aan een betaalbare prijs.

Ik ben aandeelhouder, ben ik nu mee aansprakelijk als de club failliet zou gaan?

Voor alle duidelijkheid: het is natuurlijk de bedoeling om onze club nog heel lang te laten bestaan.  In een coöperatieve vennootschap heb je als aandeelhouder ook de volledige transparantie over hoe de vennootschap wordt bestuurd.  Je hebt op eenvoudig verzoek toegang tot de financiële gegevens en het is wettelijk verplicht om na elk boekjaar een jaarverslag op te maken en om de jaarrekening van de vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank.  De neergelegde jaarrekeningen zijn publiek toegankelijk en door iedereen te raadplegen.  De jaarlijkse Algemene Vergadering dient het jaarverslag en de jaarrekening  goed te keuren.  Mocht het om één of andere reden toch helemaal fout gaan dan ben je als aandeelhouder nooit aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.  Je kan dan dus maximaal het geld dat je betaald hebt voor je aandeel kwijt zijn.  Maar dat is voor alle duidelijkheid dus helemaal niet de bedoeling.


Wanneer ik de club opnieuw wil verlaten, krijg ik dan het geld van mijn aandelen terug?


Ja, je krijgt het geld van je aandelen dan volledig terug.  De aanvraag tot uittreding als aandeelhouder zal verlopen via een eenvoudig online formulier.  In principe is het enkel mogelijk om tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar uit te treden maar het staat de vennootschap vrij om hier soepel mee om te springen. In de praktijk zal je het ganse jaar door kunnen uittreden.  Uittreden als aandeelhouder betekent echter ook het onmiddellijk stop zetten van het lidmaatschap van de club.  Het bestuursorgaan kan (is dus niet automatisch van toepassing) ook beslissen om per boekjaar maximaal 10% van het aantal B-aandelen te laten uittreden.   Dit mechanisme is ingebouwd om de continuïteit van de club te kunnen waarborgen.  De terugbetaling van het aandeel zal ten vroegste gebeuren na de eerstvolgende vergadering van het Bestuursrogaan waar de uittreding in het verslag wordt opgenomen.

 

Mijn kind is minderjarig, wie is er dan aandeelhouder en hoe zit dat met het stemrecht?

In de statuten is voorzien dat voor minderjarige spelers de aandelen kunnen worden aangehouden door een ouder of voogd.  Het is dan ook de ouder of voogd die het stemrecht in de Algemene Vergadering kan uitoefenen.

 

Er wordt gezegd dat Sportief Rotselaar in financiële problemen zit en dat de aandelen enkel dienen om de put te vullen.

Sportief Rotselaar heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de aanleg van het 2e kunstgrasveld om de clubwerking verder te kunnen uitbouwen.  We betalen deze investering af aan Sportoase à rato van 17.000 euro per jaar voor een periode van 15 jaar.  In 2016 heeft ook de natste editie van Rock Werchter in jaren er voor gezorgd dat er dat jaar gevoelig minder inkomsten uit de festivals kon worden gegenereerd.  Om deze extra kosten en de minder inkomsten op te vangen werd er in 2016 en 2019 een obligatielening uitgeschreven.  De respectievelijke looptijd van die obligatieleningen was 10 en 5 jaar.    Het uitstaand bedrag bedraagt momenteel 34.600 euro.  De voorziene afbetalingen bedragen voor de komende 4 jaar jaarlijks 7.700 euro, voor de daaropvolgende 2 jaar nog telkens 1.900 euro.  Er zal dus de komende 6 jaar telkens het bedrag van de aflossing van die obligatieleningen extra moeten worden voorzien vanuit de inkomsten van de commerciële werking van de coöperatieve vennootschap.  Die 7.700 euro bedraagt nog geen 2% van de voorzichtig begrote omzet uit het financieel plan dat bij de oprichting van de vennootschap werd neergelegd.  De inbreng van kapitaal via aandelen dient dus niet om deze obligatieleningen af te betalen.

 

Ik heb ingetekend op de obligaties van Sportief Rotselaar vzw, wie zorgt voor de terugbetaling?

De terugbetalingen, kapitaal + interest, zullen gebeuren op de vervaldata van de respectievelijke obligatieleningen door Sportief Rotselaar vzw.  Aangezien de coöperatieve vennootschap alle commerciële activiteiten van de vzw overneemt, zal de coöperatieve vennootschap de vzw van voldoende middelen voorzien om ook de jaarlijkse aflossingen van de obligatielening te kunnen uitvoeren.


Het geld van de jeugd dient om de dure premies van de eerste ploeg mee te betalen.


Over de premies van onze eerste ploegen doen de wildste verhalen de ronde.  Sportief Rotselaar hanteert nu al een aantal jaren een premiestelsel dat resultaatgericht is.   Alle spelers worden betaald met een premie per punt.  Een verloren wedstrijd levert dus geen premie op, een gewonnen wedstrijd levert de premie voor 3 punten op.  In onze club wordt er geen enkele speler met een systeem van een vaste maandvergoeding betaald en we betalen ook nooit tekengelden bij het sluiten van een overeenkomst.  Om de premies beter budgetteerbaar te houden werken we ook al jaren met een puntenplafond:  voor de eerste 40 punten ontvangen de spelers de premies aan 100%, vanaf het 41e tot het 60e punt ontvangen de spelers de premies aan 50%.  Boven de 60 punten worden geen premies meer uitbetaald maar in geval van promotie wordt er nog een bonus uitbetaald.  De premies per punt zijn marktconform in 2e provinciale en bevinden zich rond het gemiddelde van wat andere clubs op hetzelfde niveau betalen.  De premies voor een wedstrijd in het B-elftal zijn gevoelig lager dan de premies in de A-ploeg.  We verwachten van onze spelers van de eerste ploegen dat ze ook actief hun steentje bijdragen aan de clubwerking.  Zo worden spelers van de eerste ploegen verplicht ingeschakeld als medewerker tijdens evenementen zoals tornooien, eetdagen en tijdens de festivals.  Elke speler van de eerste ploegen is ook verplicht om per seizoen enkele wedstrijden van het 8v8-jeugdvoetbal te komen fluiten.

Bij Sportief Rotselaar worden alle vergoedingen ‘in het wit’ uitbetaald.  Dat durft bij heel wat andere clubs nog wel eens anders zijn.  Op de premies wordt dus bedrijfsvoorheffing betaald zoals voorzien door de wet en onze spelers krijgen elk jaar een fiscale fiche 281.10 waarmee ze hun belastingsaangifte correct kunnen invullen.


Ik heb het financieel niet makkelijk om rond te komen, kan ik  een aparte regeling treffen zodat mijn kind(eren) toch kan/kunnen voetballen bij Sportief Rotselaar?


Bij Sportief Rotselaar hanteren we vrij grote kortingen voor gezinnen met meerdere spelende leden.  Voor het seizoen 2021-2022 bedraagt de korting voor meerdere leden uit hetzelfde gezin:

  • 50 euro voor het 2e lid uit hetzelfde gezin
  • 100 euro voor het 3e, 4e, 5e, enz ... lid uit hetzelfde gezin

We begrijpen dat het ganse bedrag van aandelen en lidgeld een serieuze hap uit uw portemonnee betekent.  Om dit draaglijker te maken hanteren we automatisch de volgende spreiding van betaling aanbieden:

  • Bij inschrijving: betaling van de aandelen klasse B (1 aandeel per lid ouder dan 6) en 50% van het lidgeld.
  • Uiterlijk 31-08-2020:  50% van het lidgeld

Sportief Rotselaar wil voetbal toegankelijk houden voor iedereen, ook voor die kinderen die thuis in een moeilijke financiële situatie zitten.  Bevind je jezelf in een dergelijke situatie dan kan je ons steeds contacteren.  We werken dan samen discreet een voorstel op maat uit.

 

Mijn kinderen spelen in de jeugdploegen en ik speel zelf in de veteranen, krijg ik dan ook korting op mijn lidgeld?


Ja, de kortingsregeling is van toepassing voor alle leden van hetzelfde gezin.

Leden uit hetzelfde gezin krijgen korting, hoe wordt bepaald wat een gezin is?

De leden van een gezin zijn allemaal gedomicilieerd op hetzelfde fysieke adres.

Wat betekent voetballen voor en bij Sportief Rotselaar? 

  • Een van de meest moderne accommodaties van de regio
  • Voetballen op twee prima kunstgrasvelden
  • Voetballen voor een dynamische, jonge club
  • Mogelijkheid om Provinciaal of Gewestelijk te voetballen, elk kind kan dus spelen op het niveau dat hem of haar het beste past
  • De meerderheid van de trainers in onze club zijn gediplomeerde trainers.
  • Sportief Rotselaar wordt door de omvorming naar een CV nog meer een club van, voor en door de leden

 

Nog vragen?


Mail je vraag naar [email protected] en we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.  


Terug naar coöperatieve vennootschap

Verder naar:

Jouw club, mijn club .... onze club

Lid-aandeelhouder worden

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!